دات نت نیوک
پنجشنبه، 2 اسفند 1397
Menu
اطلاعیه شماره 9 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای استانی نظام دامپزشکی
نوشته شده توسط: mdvetmed در 1397/09/13 06:49:10 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 588
[AUTHOR]


بر اساس تبصره 1 ماده 34 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی شماره 70154 /1/1397 مورخ 08/05/1397 و بند 2 شرایط و تکالیف نمایندگان کاندیداها جهت استقرار در حوزه/ شعبه اخذ رأی هریک از کاندیداها بایستی حـداقل یک هفته قبل از شروع اخذ رأي درخواست خود را به‌ همـراه تصویـر کارت ملّـی و يك قطعه عكس سه در چهار نماينده خود به هيئت اجرايـي انتخابات استان ارائه نمايند.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی متن این اطلاعیه بدین شرح است: 


 

شرايط و تكاليف نمايندگان كانديداها جهت استقرار درحوزه/ شعبه اخذ راي

 

1- هريك از كانديداها به تنهايي يا چند كانديدا مشتركاً مي توانند براي حوزه / شعبه اخذ رأي استاني كه در آن كانديد مي‌شوند اقدام به معرفي يك نماينده نمايند.

2- هـريك از كانديداها بايستـي حـداقل یک هفته قبل از شروع اخذ رأي درخواست خود را به‌ همـراه تصویـر کارت ملّـی و يك قطعه عكس سه در چهار نماينده خود به هيئت اجرايـي انتخابات استان ارائه نمايند.

3- هيئت‌هاي اجرايي استان موظفند معرفي نامه‌هاي مربوطه را با الصاق عكس آن در روز اخذ رأي در اختيار حوزه / شعبه اخذ رأي قرار دهند.(طبق فرمت پیوست)

4- نمايندگان كانديداها مي‌توانند تا پايان زمان رأي‌گيري، شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه در حوزه / شعبه اخذ رأي حضور داشته باشند.

5- نمايندگان كانديداها حق دخالت در روند اجرايي رأي‌گيري و شمارش آرا را ندارند.

6- چنانچه نماينده كانديدا در حوزه / شعبه اخذ رأي، له يا عليه نامزدي تبليغ نمايد از حوزه / شعبه اخذ رأي اخراج خواهـد شد. اعضاي حوزه / شعبه موظفند مـراتب فوق را طـي صورتجلسه رسمـي به هيئت مركـزي نظارت انتخابات اعلام نمايند.

7- عدم معرفي و يا حضور نمايندگان كانديداها در حوزه / شعبه اخذ رأي مانع از ادامه كار انتخابات نمي‌باشد.

8- نمايندگان كانديداها مـي‌توانند مشاهدات خود در حوزه / شعبه اخذ رأي را بدون هرگونه دخالتـي به هيئت اجرايـي و نظارت استان كتباً اعلام نمايند و در زمان برگزاري انتخابات و رأي‌گيري حق هيچگونه اظهار نظر و يا اعتراضـي را به عوامل اجرايـي حوزه / شعبه ندارند.

9- نمايندگان كانديداهـا نبايستـي در محل انتظار رأي دهندگان و صف اخذ رأي يا مكان نوشتن آرا (مراحل ثبت الکترونیک آراء) حضور داشته باشند.

10- نوشتن رأي براي رأي‌دهندگان توسط نمايندگان كانديداهـا و كليه افرادي كه در حوزه / شعبه اخذ رأي وظيفه‌اي    دارند ممنوع مـي‌باشد. (دخالت در مراحل ثبت الکترونیکی آراء)

11- همراه داشتن هـرگونه آثار يا نماد تبليغاتـي توسط نماينده كانديدا، اعم از عكس يا پارچه و ... كه نشانگـر تبليغ     له يا عليه نامزد‌هـا باشد در حوزه / شعبه اخذ رأي ممنوع بوده و مراتب بايستـي طي صورتجلسه رسمـي به هيئت مركز نظارت اعلام شود.

 

12- محل استقرار نماينده كانديدا بايستـي توسط اعضا حوزه / شعبه اخذ رأي تعيين و ضمن امكان احاطه كلـي نامبرده، ایشان بایـد از صندوق اخذ رأي فاصله داشته باشند.

 

13- در پايان زمان اخذ رأي و بستن درب حوزه انتخابيه و تا پايان شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه و اتمام كار شعبه اگر نماينده كانديدا در حوزه / شعبه حضور داشته باشد حق خروج و اگر خارج از حوزه / شعبه باشد حق ورود ندارد.

14- تأمين نيازهـاي نمايندگان نامزد‌هـا در روز اخذ رأی برعهده شخص كانديدا مـي‌باشد.
print
نظر جدید ...
Sort by: