بازدید :

آموزشی و پژوهشی

دوره ‌و كارگاه‌های آموزشی مصوب سازمان نظام دامپزشكی

کد و عناوین کلیه ‌دوره‌های مصوب

دوره ‌و كارگاه‌های آموزشی مصوب سازمان نظام دامپزشكی

ردیف

نام دوره و کارگاه کد

1

راه‌های پیشگیری و درمان اورام پستان در دام 8700120001001

2

راه‌های پیشگیری و درمان اسهال گوساله‌ها 8700120001002

3

اصول و مدیریت مایه‌كوبی در دام‌های بزرگ 8700120001003

4

تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور 8700120001004

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

21

   

22

   

23

   

24

   

25

   

26

   

27

   

28

   

29

   

30

   

31

   

32

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

دوره ‌آموزشی كارگاه‌ آموزشی سازمان نظام دامپزشكی