انتشار : 1400/10/29 بازدید : 507

برگزاری جلسه فوق العاده شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی

عملیات تکمیل پروژه ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

پس از پیگیریهای مستمر و مجدانه نظام دامپزشکی استان و توافقات صورت گرفته پیرامون ساخت و تکمیل "پروژه ساختمان نظام استان"  جلسه ای با حضور رییس حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر انصاری فرد، ریاست صندوق رفاه سازمان نظام جناب آقای دکتر معلم با همراهی جناب آقای مهندس قاضی زاهدی سرپرست بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان نظام دامپزشکی و مدیر کل دامپزشکی استان جناب آقای دکتر اعلمی و اعضای محترم شورای نظام استان در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پروژه ساختمان نظام استان و بازدید میدانی از محل اجرا، از پیمانکاران متقاضی ساخت پروژه مصاحبه حضوری به عمل آمد، تا پس از بررسی موارد اجرایی  و طی مراحل اداری و سازمانی از طریق نظام دامپزشکی کشور و استان، ادامه ساخت و تکمیل پروژه آغاز گردد.