انتشار : 1399/07/16 بازدید : 1226

مصاحبه رییس نظام دامپزشکی مازندران با نشریه اقتصاد و انديشه

به مناسبت روز ملی دامپزشکی ،دکتر گلپایگانی در مصاحبه با نشریه اقتصاد و انديشه عملکرد و اهداف نظام دامپزشکی را تشریح نمود

اســتان مازندران کــه از دیرباز در حوزه تولیدات دامی ســابقه درخشــانی داشــته از اســتانهای نخســت تشــکیل این شورا تخصصی بوده است .در حال حاضر مسئولیت شورای نظام دامپزشــکی مازندران بر عهده دکتر محمدحسن گلپایگانی اســت. وي داراي تحصیلات دکترا در رشــته دامپزشکی و برد تخصصــی بهداشــت مواد غذایی اســت و در دو دهه ســابقه فعالیت در این بخش ۴۰ مقاله معتبر علمی به چاپ رسانده و کتابــی بــه عنوان) اصول بازرســی گوشــت در کشــورهای در حال توســعه( را منتشر كرده اســت این مدیر نمونه علاوه بر عضویت در انجمن صنایع غذایی ریاست کمیته دامپزشکی هیئت ســوارکاری مازندران را نیز بر عهده دارد ودر ســال ۹۳ به عنوان مدیر نمونه دامپزشکی استان مورد تقدیر قرار گرفته و در ســال ۹۸ و ۹۹ نیــز وزارت جهــاد کشــاورزی و اســتانداری مازنــدران از تــلاش هــای علمــی و فنــی وی تقدیــر کردنــد دکتــر گلپایگانی علاوه بر ریاســت شــورای نظام دامپزشــکی مازنــدران ، ریاســت منطقــه ســه نظام دامپزشــکی کشور)گیلان،گلســتان،مازندران و ســمنان (یکــی از ۹ عضــو انتخابی شــورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اســامی نیز هســت. گفتگوی ما با این مدیر جوان مازندرانی در خصوص وضعيــت كنوني نظام دامپزشــکی مازندران و برنامه هاي آينده اين نهاد در حفظ حقوق دامپزشکان و بهره برداران مازندران و اهداف تاسیس این سازمان را در ذيل مي خوانيد: هدف از تاسيس نظام دامپزشكي: وي در باره اهداف تاسيس نظام دامپزشكي مازندران و اينكه بســياري از مردم از كيفيت و نوع خدماتــي كه اين نظام ارائه مــي دهــد نا اگاهند ، گفت: نظام دامپزشــکی تشــکل صنفی تخصصــی مــردم نهادي اســت که با قانون مجلس شــوراي اسالمي تاسیس شده و در حال خدمت رسانی به مردم است. این تشــکل در ابتــدای امر بــرای احقاق حقوق دامپزشــکان و کلیه شــاغلین حرفه دامپزشــکی شــامل دام پزشکان وپيرا دامپزشكان مثل کاردانهای دامپزشکي، لیسانسیه هاي علوم آزمایشگاهی و... تاسيس شد. یکی از اهداف آن تامین منافع دامــداران و بهره بــرداران هم بوده اســت. ديدگاهــي دو گانه داشت براي ارتقاء وضعیت بهداشتی جامعه، احقاق حقوق صنفی و همینطور احقاق حقوقی که دامداران دارند نســبت به خدماتی که می گیرد . در ادامــه راه بــا تصویب قانون نظام جامع دامپروری توســط مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه های بهداشتی تاسیس ، بهره بــرداری نوســازی و بهســازی و در حوزه هــای دام، طیور، آبزیــان با تعریفــی کــه از دام در قانــون دامپزشــکی آمده كه شــامل هــر حیوانــی کــه در مقيــاس تجــاري و آزمايشــگاهي وجود دارد،نظام دامپزشــكي صــدور پروانه بهداشــتی آن را انجام مي دهد. الزامات صدور پروانه: ازالزاماتــي که برای صــدور پروانه وجــود دارد تطابق محل و مکان با ضوابط بهداشــتی و رعايت حرايم و فواصلش برای سرمایه گذاری با ســاير اماكن كه انسان ها در آنجا زندگي مي كنند میباشــد و اینکه نســبت به ســاير صنایــع آلایندگیهای متقابــل نداشــته باشــند. يعنــي آلودگی های صنعتــی روي پــرورش دام تأثیرگذار نباشــد .چــون همانطور کــه می دانید شــعار اصلی دامپزشــکی از دیر باز دام ســالم، غذای سالم و انسان سالم بوده است . معتقد هستیم به اينكه محیط )هوا( و دو مقوله آب و غذا روی کیفیت محصولات دامی تأثیرگذار هســتند.به ویژه فلزات ســنگین و هم از لحــاظ آلودگی های میکروبی. لذا استقرار دامداري در مکانی که حداقل حریمها رعایت شده باشد و حداقل آلودگی های مجاز را داشته باشد، در صدور پروانه هایی که توســط نظام دامپزشــکی صادر می شود ، لحاظ شده و مد نظر قرار مي گيرد. در حوزه پروانه هاي بهداشتی بهره برداري هم نكات و الزامات بهداشتي هستند که امروزه در مقولــه جهانــی به شــدت مــورد توجه هســتند.هم بحث بهداشــت پــرورش و هــم بحث رفــاه حیوانات اســت و عدم رعایــت ایــن دو مقوله ضمن افزایــش ضایعات محصولات ، محدودیــت هائی برای صادرات فــرآورده ها ایجاد می کند که نظام دامپزشــکی هم بــا بهره گيري از ضوابــط و مقررات ابلاغ شــده سازمان دامپزشکی کشور) به عنوان سیاستگذار و متولی بحث بهداشــت دام در ایران( بــه عنوان متصدی کار صدور پروانه ها و انطباق دامداریها با این ضوابط و مقررات را برعهــده میگیرد. بــه عبارتی میتوان گفت ســازمان نظام دامپزشکی متصدي صدور پروانه است و سازمان دامپزشکی متولــی و ناظر صدور پروانه های بهداشــتی در حوزه پرورش دام هستند. ارائه خدمات به دامپزشكان و دامداران: اما خدماتي كه نطام دامپزشکی به همکاران دامپزشک ارایه میدهد .شــامل صدور پروانه های کلینیک های دامپزشکی ، بیمارستان های دامپزشکی، مراکز واکسیناسیون یا مایه کوبی وداروخانــه های دامپزشــکی و آزمایشــگاه های دامپزشکی و شرکتهایی هستند که به موجب ابلاغيه وزیر محترم جهادکشــاورزی ، كارخدمــات جنبي در ارتباط با دامپزشــکی را بر عهده دارند. مثل شرکت های ضدعفونی و پخش دارو و واکســن ، شرکت های چند منظوره دامپزشکی، شرکتهای آموزش دهنده هم برای دامپزشکان و هم برای بهره برداران. اهميت آموزش: مقولــه آمــوزش مبحث بســيار مهمــی اســت .اعتقاد داريــم آموزش بهره بــرداران ودامداران مهم تریــن راه برای ارتقاء کیفیت خدمات بهداشــتی وارتقــاء محصولات خواهد بود.طوریکه با آموزش دامداران ، ســبب کاهش مصرف آنتی بیوتیکهــا در دامــداری شــده و اين خــودش به اقتصاد دامــداران و حتــی کشــور كمــك خواهد كــرد.، به بهتر شــدن محصــولات و صــادرات بهتــر محصــولات دامــی و غذایــی کمــک خواهــد نمــود ، كه در نهايــت عايدي آن براي كشــور و دامداران خواهد بود. صدور كارت عضويت نظام دامپزشكي نيز از وظايف شــورای نطام دامپزشــکی است.هر دامپزشکی کــه بخواهــد در ایــران فعالیــت کند.بايــد دارای کارت نظــام دامپزشــکی معتبــر بــوده و از ســوي نظــام دامپزشــکی تایید صلاحيت شــود . همچنيــن ايجــاد امکانــات رفاهــی بــرای همــکاران وپیگیــری حقوق صنفــی همکاران نیــز از وظایف ماســت .یکی از کارهایی که نظام دامپزشــکی در ســطح کلان در شــوراي مرکــزی انجام میدهــد تعیین تعرفه هــای خدمات دامپزشــکی برای بهره برداران است که با امضاي وزير جهاد كشاورزي انجام و ابلاغ مي شود. الزام به رعايت ضوابط جهاني: دنبال اين هستيم كه با ارتقاء کیفیت محصولات دام و فرآورده های وابسته به دام ،بتوانیم در حوزه جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم. بتوانيم محصولاتمان در بازارهای جهانی صادر شود.براي رسيدن به اين هدف دامداران بايد یکسری الزاماتی که در ضوابط و مقررات بین المللی لحاظ شده را رعايت كنند. بازوي مشورتي: سازمان نظام دامپزشکی به عنوان سازماني صنفی و علمي به عنوان بازو ومشاور سازمانها و نهادهای اجرایی در صحنه های مختلــف حضــور داردو راهنمایی هــا وخدمــات لازم را ارائــه میکنــد تا درتدوین ضوابــط و مقررات از آن اســتفاده بشود. منجمله ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، که درآن تمام تولیدکنندگان ملزم شــدند به اینکه مســول فني بهداشتي دامپزشکی برای تضمین کیفیت محصولاتشان بــه کار گیری نمایند. در همين ارتباط توانســته ایم با همکاری ســازمان دامپزشــکی در ســالهاي گذشــته تقريبابراي بیش از 50 درصد واحد هاي دامي مان دامپزشــک به عنوان مسئول فنی بهداشتی مستقر كنيم. امیدوارم در ادامه راه با همکاری تشکلهای تولیدکننده ،همکاری مسئولین بتوانیم در مابقی واحدها یی که برای اخذ پروانه بهداشتی اقدام مینمایند مسئول فنی بهداشتی مستقر نماییم .سازمان نظام دامپزشکی، درپی احقاق حقوق دامپزشکان و مسئولان‌ فنی بهداشتی و استقلال مالی مســئولین فنی بهداشــتی و شــغلی آنان اســت. به این معنی که مســوولین فنی بهداشتی تضمين و امنیت شغلی داشــته باشــند تا در جائيكه كار مي كنند با فراغ خاطر اعمال قانــون نمایند.این جزو مهمترین اهداف و دغدغه های نظام دامپزشکی است. الكترونيكي كردن خدمات: امیدوار هستیم با کمک دوستان و همکاران در سازمان نظــام دامپزشــكي و ســایر نهادهــای اجرایــی اســتان بتوانیــم خدمــات الکترونیــک مــان را گســترش بدهيــم. بــه همین منظــور برنامههایــی در راســتای ســاماندهی وضعیت صدور الکترونیک پروانه ها داریم .انشــاالله براي ماههای آینــده نوبــت دهــی الکترونیکــی اینترنتــی و تلفنــی را هــم خواهيم داشــت تا خدمات گيرندگان ما از رامســر در غرب اســتان تــا گلــوگاه در شــرق مازنــدران با ســهولت بيشــتري خدمات را دريافت كنند.منكر طولاني بودن صدور برخي از پروانه ها نيستم. به این دلیل که در روند صدور الکترونیکی هــدف كوتاه تر كــردن فرايند صــدور پروانه بوده اســت. اما بــه علــت عدم اســتقرار برنامــه آمایش ســرزمین مــا هنوز مجبور هســتيم براي رعايت حفظ حرايم و ســرمايه گذاري هايي كه قرار اســت انجام شــود و یا قبلا انجام شده است ، بازديد هاي میدانی از محل اجرای طرحها داشــته باشــيم زیــرا بانــک اطلاعاتي منســجم و قابل دســترس برای همه نداريم.بانــک اطلاعاتي صنایــع مشــخص نیســت و نمی دانیم چه صنایعی در یک مکان مستقر هستند. نامشخص بودن دامنه و ســطح فعاليت ها در هر منطقه منجر به اين مي شود كه نياز به استعلام باشد.بنابراين نیازمند یکسری استعلام ها هم هستيم. همه استعلام هایی هم که انجام میشــود قانونــی و بــرای حــذف خســارات احتمالــی آینده اســت.بحث دیگر بحث رفع معارض است. اگر در محدوده ای که قرار اســت ســرمایه گــذاری در رابطه با دام صورت بگیرد معارضی اگر وجود داشــته باشــد، رفع شود. در غیر اینصورامکان وجــود صدورپروانه وجود ندارد، در بعضی موارد میتوانیم بلافاصله بعد از دریافت درخواست به دلیل فقدان شرایط ، آن را مردود کنیم در اين صورت پرونده متقاضی در ســامانه عودت میشود و متقاضي مجددا بايد از دفتر نظام مهندســی کشــاورزی شهرستان ثبت نام كنــد. و ایــن قضیه مســتلزم پرداخت هزینــه و صرف وقت اســت. به همین دلیل هم در نظام دامپزشكي از متقاضی میخواهیــم یــک ســری مســتندات و اســتعلاماتي را ارایه کند که ارایه آنهــا باعــث طولانی شــدن روند صدور پروانــه میشــود. اما اگر تمــام مداركي كه بــراي صدور يك پروانــه لازم اســت و بــه متقاضي اعلام شــده ، در ســامانه بارگذاری شود و کارشناسان ما بازدید انجام بدهند و نقصی بهداشتي وجود نداشته باشد و در مدت زمان یک هفته ای صدور پروانه انجام میگیرد. در خاتمه ۱۴ مهــر، روز ملــی دامپزشــکی را خدمــت همــه فعالان عرصه ســلامت و بهداشــت عمومی، دامپزشــکان، پرچمداران سلامت ،تبریک میگویم.