انتشار : 1398/07/21 بازدید : 1552

امروز یک همکاری خوب و تعامل سازنده درون بخشی در حوزه دامپزشکی استان کردستان وجود دارد

دکتر نگین مظفری رئیس نظام دامپزشکی استان کردستان در ویژه مراسم روز ملی دامپزشکی در دانشگاه کردستان گفت: خوشبختانه امروز یک همکاری خوب و تعامل سازنده درون بخشی در حوزه دامپزشکی استان کردستان وجود دارد.

نظام دامپزشکی استان کردستان از ابتدای صدور فرآیند اعطای پروانه‌های ماده ۲ قانون اافزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکنون ۸۲ پروانه اعم از کلینیک، داروخانه مطب، مرکز مایه کوبی و ... صادر کره است.

کمیته تخصصی آموزش در نظام دامپزشکی استان کردستان تشکیل شده است که وظیفه برگزاری دور‌های آموزشی مدون به منظور بروز رسانی سطح علمی و عملی همکاران محترم را برعهده دارد.

نظام دامپزشکی استان کردستان تاکنون بیش از ۲۰۰۰ هزار پروانه بهداشتی موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری اعم از تاسیس، بهره برداری و  موافقت اصولی را صادر کرده است.

از تمامی همکاران عزیز، مسئولین محترم استانی و ادارات و ارگانها میخواهیم که نظام دامپزشکی را مورد حمایت قرار دهند چراکه معیشت اصلی مردم کردستان در بخش کشاورزی و دامپروری است.