انتشار : 1398/04/19 بازدید : 1963

نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي با امتياز بازآموزي (مرداد ماه 98)

ثبت نام در این نشست‌ها صرفا از طریق سامانه پرداخت سازمان نظام دامپزشکی صورت خواهد گرفت.